Archiwa autora: przedszkole

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Zapraszamy rodziców wszystkich przedszkolaków do odbioru upoważnień  dla dodatkowych osób  do odbioru dziecka z przedszkola. Upoważnienia z zeszłego roku nie są już aktualne.

Dzieci bez aktualnych upoważnień będą mogły być odbierane tylko przez rodziców do czasu uzupełnienia dokumentacji.

 

DYREKTOR

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Rok szkolny 2019/20 rozpoczynamy 02 września 2019 r. (poniedziałek)

WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA

Pantofle, duża paczka chusteczek higienicznych, dwa ręczniczki podpisane imieniem i nazwiskiem. Dodatkowo dla maluszków ubranie na zmianę, aby w razie potrzeby można było  przebrać dziecko oraz mała poduszeczka.

Listy dzieci poszczególnych  grup oraz przydzielonych znaczków są wywieszone w szatni przedszkola.

Przypominamy o logowaniu wejścia i wyjścia dziecka, lub zgłoszenia czasu u nauczyciela. Brak zgłoszenia będzie równoznaczny z naliczeniem maksymalnej odpłatności
w danym dniu.

Prosimy  rodziców nowych dzieci o odebranie kart do czytnika
i podpisanie potwierdzenia.

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z Regulaminem korzystania
z kart magnetycznych.

Prosimy również o wypełnienie Oświadczenia dotyczącego wskazania osób upoważnionych
do odebrania dziecka z przedszkola.

Firma WizjaNet udostępniła dla rodziców (usługobiorców) Portal, dający możliwość podglądu informacji o naliczonych opłatach z tytułu zawartych umów o świadczenie usług. Aby uzyskać dostęp do Portalu rodzic (usługobiorca) zobowiązany jest podpisać aneks do umowy i uzupełnić w nim swój adres mailowy – do pobrania w przedszkolu, wypełnić w 2 egzemplarzach

Logowanie do Portalu odbywa się pod adresem https://platnosci-kety.wizja.net/logowanie

ZASADY ZWOLNIENIA DZIECKA Z CZĘŚCI OPŁAT

W związku z Uchwałą Nr XLVI/410/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 kwietnia 2018 r.  dotyczącą zwolnienia rodzica z części opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową. Rodzice co najmniej trójki dzieci poniżej 18 roku życia mogą ubiegać się o ulgę. Druki do pobrania w przedszkolu.

Rodzice starający się o wyżej wymienioną ulgę muszą posiadać ,,Kartę Dużej Rodziny”.

Informacje w Urzędzie Gminy w Kętach, oraz na stronie internetowej:http://kdr.kety.pl/rejestracja-przylacz-sie-do-nas/

ZAJĘCIA NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Zajęcia z j. angielskiego będą prowadzone zgodnie z podstawą programową w godzinach dopołudniowych. 

Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z artykułem zawierającym rady na temat pierwszych dni dziecka w przedszkolu:

Pierwsze dni w przedszkolu – krok po kroku

ZEBRANIE RODZICÓW

Serdecznie zapraszamy na zebranie z rodzicami, które odbędzie się
11 września 2019 (środa) godz. 16:00
w naszym przedszkolu.

Bardzo prosimy o liczne przybycie.

 (Termin może ulec zmianie)

REGULAMIN

korzystania z karty magnetycznej do wejścia i wyjścia

z Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego nr  1 w Kętach

§ 1

Przedszkole, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz do ewidencjonowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, wprowadza karty magnetyczne uprawniające do wejścia i wyjścia z  budynku przy os. Nad Sołą 12.

§ 2

 1. Przedszkole wypożycza nieodpłatnie Użytkownikowi maksymalnie dwie karty służące do rejestracji jednego dziecka w systemie.
 2. Oprócz kart, o których mowa w ust. 1 istnieje możliwość nabycia kart/y dodatkowych.        Koszt nabycia karty dodatkowej wynosi 10,00 zł.
 3. Karta/y, o których mowa w ust. 1 i 2 przypisywane są do konkretnego dziecka.

§ 3

Karta/y, o których mowa w §2 ust. 1, pozostaje/ją własnością Przedszkola i Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu Kart/y w przypadku zaprzestania korzystania z usług Przedszkola.

§ 4

 1. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia kart/y Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Dyrektora Przedszkola lub osoby przez niego upoważnionej. W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Użytkownikowi wydawana jest na jego wniosek nowa karta.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczenie lub zagubienie karty w wysokości 10,00 zł.

§ 5

 1. Na terenie placówki znajduje się czytnik kart, do którego Użytkownik jest zobowiązany zbliżyć kartę w momencie przyprowadzenia dziecka do przedszkola oraz jego odbioru z przedszkola, co jest niezbędne przy rozliczeniu opłaty z tytułu świadczeń realizowanych przez Przedszkole.
 2. Pojawienie się jednorazowego sygnału dźwiękowego oznacza, że Użytkownik dokonał zbliżenia karty w prawidłowy sposób.
 3. Jeżeli Użytkownik nie ma przy sobie karty, to powinien fakt ten zgłosić Dyrektorowi Przedszkola lub osobie przez niego upoważnionej w celu potwierdzenia godziny przyprowadzenia lub odbioru dziecka oraz identyfikacji tożsamości dziecka i osoby odbierającej.
 4. W przypadku nie zarejestrowania w sposób określony w ust. 1 lub ust. 3 faktu przyprowadzenia bądź odebrania dziecka z przedszkola z winy Użytkownika, naliczana jest opłata za pobyt dziecka do wysokości 5 zł za każdy dzień, jeżeli ustalenie czasu pobytu dziecka w Przedszkolu nie będzie możliwe w inny sposób.

§ 6

Zakazuje się udostępniania kart/y osobom trzecim. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z naruszenie tego zakazu.

§ 7

Wszystkie dane osobowe, przetwarzane przez system, wykorzystywane będą tylko i wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, naliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, a także kontroli dostępu osób odbierających dzieci.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.

§ 9

Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić poprzez jego ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej placówki, każdorazowo ze skutkiem na dzień 1-go dnia miesiąca następującego po dniu ogłoszenia.

„Bezpieczny Przedszkolak”

W dniu 06.06.2019r. dzieci z naszego przedszkola po raz kolejny wzięły udział w Programie Edukacyjnym „Bezpieczny Przedszkolak”, organizowanym w Domu Kultury w Kętach, pod patronatem Burmistrza Gminy Kęty oraz patronatem honorowym Komendanta Policji w Oświęcimiu. Przedszkolaki uczestniczyły w ścieżce edukacyjnej, na której przypomniały i utrwaliły sobie bezpieczne poruszanie się po drogach, bezpieczeństwo podczas zabaw, kontakt z groźnymi przedmiotami i urządzeniami oraz zagrożeniami ze strony osób obcych. Dzieci miały okazję przyjrzeć się pracy Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Ratowników WOPR i Maltańskiej Służby Medycznej. 

RODZINNY PIKNIK W „RANCHO NA WIDOKU”

4 czerwca dzieci, rodzicie oraz pracownicy SPWP Nr 1 w Kętach, jak co roku, wzięli udział w spotkaniu rodzinnym, które odbyło się w „Rancho na Widoku”. Każdy mógł skorzystać z oferowanej przez ośrodek jazdy konnej pod okiem instruktorów oraz zobaczyć warunki w jakich hodowane są konie. Ponadto, dzieci brały udział w grach i zabawach sportowych na świeżym powietrzu. Po tak aktywnym maratonie w promieniach słonecznych przyszedł czas na zasłużony odpoczynek i pieczenie kiełbasek, które jak zawsze smakowały wyśmienicie. Rodzinny piknik na długo pozostanie w pamięci każdego naszego przedszkolaka.

Spotkanie z Rodzicami

Informacja o spotkaniu z rodzicami.

Szanowni Rodzice,

w związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej nr DKWIWPB.5012.25. 2019.ARB z dnia 11 maja 2019 roku Małopolski Kurator Oświaty zobowiązał wszystkich dyrektorów szkół i placówek oświatowych do zorganizowania spotkań z rodzicami uczniów, podczas których zostaną przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie naszej placówki oraz osoby i instytucje, do których można się zgłosić o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczn0 – pedagogicznej i wychowawczej.

Zapraszam wszystkich Rodziców do przedszkola na spotkanie o w/w tematyce we wtorek 28 maja 2019 roku o godziny 16.00 .

z poważaniem Sabina Januszyk p.o. dyrektora.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI NA DYŻUR WAKACYJNY W 2019r.

1 DYŻUR WAKACYJNY W 2019 PEŁNIĄ NASTEPUJĄCE PRZEDSZKOLA:

 1. W miesiącu lipcu:

-SPWP NR 8

-SPWP Nowa Wieś

 1. W miesiącu sierpniu:

-SPWP Nr 2 Kety Podlesie

-SPWPNr1

2.REKRUTACJE PRZEPROWADZAJĄ DYREKTORZY W/W PLACÓWEK.

3.WNIOSKI O PRZYJECIE DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY MOŻNA POBRAĆ W KAŻDYM PRZEDSZKOLU, ALE SKŁADAMY TYLKO W PRZEDSZKOLU PEŁNIĄCYM DYŻUR

4.TERMINY DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA DYŻUR WAKACYJNY.

–  wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od 9 maja br.

-składanie wniosków w placówce pełniącej dyżur lipcowy i sierpniowy od 20 maja do 24 maja br. do godz. 14:00.

– 31.05.2019r opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny lipcowy i sierpniowy.

-od 03 do 07 maja  podpisanie z dyrektorem dyżurującego przedszkola deklaracji potwierdzenia woli ( deklaracje będą do odbioru w dyżurującym przedszkolu).

– do dnia 17 czerwca wniesienie opłat za korzystanie z wyżywienia i godzin płatnych za dyżur lipcowy i sierpniowy.

Nie podpisanie deklaracji i niedokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy  zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.

Załącznik do Zarządzenia

Dyrektora SPWP Nr 1 w Kętach

      Nr.9 2018/2019 z dnia 08.05..2019 r.

REGULAMIN – wyciąg

Rekrutacji  dzieci  na  dyżur  wakacyjny  w roku szkolnym 2018/2019 organizowany
w SPWP Nr 1 w Kętach
w miesiącu sierpniu 2019 r.

 • 1
 1. Regulamin dotyczy dyżurów wakacyjnych w roku szkolnym 2018/2019.      2.  Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2018/2019 do

     przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Kęty.

 1. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.
 • 2
 1. Rekrutacja na dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu przebiega wg następującego harmonogramu:
 2. Od 05.2019 r. do 24.05.2019r. do godz.14 – składanie wniosków w placówce  pełniącej dyżur (zał. nr 1) o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.
 3. W dniu 31.05.2019r. – w dyżurującej placówce zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.
 1. Potwierdzeniem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie:
 • podpisanie z dyrektorem dyżurującego przedszkola w terminie od 06.2019 r.
  do 07.06.2019r. 
  deklaracji  potwierdzenia woli (zał. nr 2)
 • wniesienie na jej podstawie opłaty za korzystanie z wyżywienia i godzin płatnych, do dnia 17.06.2019r. za sierpień.
 1. Niedopełnienie warunków określonych w § 2 pkt. 1 ust. c skutkuje skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny
 • 3
 1. O pierwszeństwie w przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decydować będą niżej wymienione kryteria, którym przyznano odpowiednią ilość punktów.
 1. pozostawanie w zatrudnieniu i świadczeniu pracy przez obojga rodziców /opiekunów

    prawnych w czasie całego okresu dyżuru – 16 pkt.

    Oświadczenie złożone we wniosku może zostać zweryfikowane poprzez wezwanie do

    złożenia odpowiednich zaświadczeń z zakładu pracy.

 1. pobyt dziecka w przedszkolu przez cały okres dyżuru (miesiąc ) – 8 pkt.
 1. pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godz. – 4 pkt.
 1. Do przedszkola przyjmowane będą dzieci według uzyskanych ilości punktów stosownie

     do  ilości wolnych miejsc w przedszkolu.

 1. W przypadku jednakowej ilości punktów odbędzie się losowanie przeprowadzone przez

     dyrektora w którym mogą wziąć udział osoby zainteresowane.

 • 4

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminem decyzje podejmuje dyrektor przedszkola pełniącego dyżur.

Dyrektor: mgr  Sabina Januszyk

ZAJĘCIA Z RATOWNIKIEM MEDYCZNYM

    4 lutego gościliśmy w naszej placówce Ratownika Medycznego. Celem przeprowadzonych zajęć było przygotowanie przedszkolaków do wykonywania prostych czynności udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Dzieci uczyły się jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej i w jaki sposób można komuś pomóc zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Utrwaliły sobie numery alarmowe służb ratowniczych oraz zasady bezpiecznej zabawy. Ponadto przedszkolaki miały możliwość bandażowania swoich kończyn oraz nauczyły się, jak wygląda pozycja boczna ustalona (inaczej zwana bezpieczną) i pod okiem instruktora ćwiczyły bezpieczne ułożenie ciała oraz jak należy przeprowadzać masaż serca. Zdobyta wiedza i ćwiczenia praktyczne sprawiły, że dzieci poczuły się „małymi ratownikami”. Mamy nadzieję, że spotkanie to pomogło zaszczepić ideę konieczności pomocy osobom potrzebującym. Dzięki takiej lekcji dzieci nauczyły się wielu ważnych czynności, które w przyszłości być może przyczynią się do uratowania komuś życia.