INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI NA DYŻUR WAKACYJNY W 2019r.

1 DYŻUR WAKACYJNY W 2019 PEŁNIĄ NASTEPUJĄCE PRZEDSZKOLA:

 1. W miesiącu lipcu:

-SPWP NR 8

-SPWP Nowa Wieś

 1. W miesiącu sierpniu:

-SPWP Nr 2 Kety Podlesie

-SPWPNr1

2.REKRUTACJE PRZEPROWADZAJĄ DYREKTORZY W/W PLACÓWEK.

3.WNIOSKI O PRZYJECIE DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY MOŻNA POBRAĆ W KAŻDYM PRZEDSZKOLU, ALE SKŁADAMY TYLKO W PRZEDSZKOLU PEŁNIĄCYM DYŻUR

4.TERMINY DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA DYŻUR WAKACYJNY.

–  wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od 9 maja br.

-składanie wniosków w placówce pełniącej dyżur lipcowy i sierpniowy od 20 maja do 24 maja br. do godz. 14:00.

– 31.05.2019r opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny lipcowy i sierpniowy.

-od 03 do 07 maja  podpisanie z dyrektorem dyżurującego przedszkola deklaracji potwierdzenia woli ( deklaracje będą do odbioru w dyżurującym przedszkolu).

– do dnia 17 czerwca wniesienie opłat za korzystanie z wyżywienia i godzin płatnych za dyżur lipcowy i sierpniowy.

Nie podpisanie deklaracji i niedokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy  zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.

Załącznik do Zarządzenia

Dyrektora SPWP Nr 1 w Kętach

      Nr.9 2018/2019 z dnia 08.05..2019 r.

REGULAMIN – wyciąg

Rekrutacji  dzieci  na  dyżur  wakacyjny  w roku szkolnym 2018/2019 organizowany
w SPWP Nr 1 w Kętach
w miesiącu sierpniu 2019 r.

 • 1
 1. Regulamin dotyczy dyżurów wakacyjnych w roku szkolnym 2018/2019.      2.  Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2018/2019 do

     przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Kęty.

 1. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.
 • 2
 1. Rekrutacja na dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu przebiega wg następującego harmonogramu:
 2. Od 05.2019 r. do 24.05.2019r. do godz.14 – składanie wniosków w placówce  pełniącej dyżur (zał. nr 1) o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.
 3. W dniu 31.05.2019r. – w dyżurującej placówce zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.
 1. Potwierdzeniem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie:
 • podpisanie z dyrektorem dyżurującego przedszkola w terminie od 06.2019 r.
  do 07.06.2019r. 
  deklaracji  potwierdzenia woli (zał. nr 2)
 • wniesienie na jej podstawie opłaty za korzystanie z wyżywienia i godzin płatnych, do dnia 17.06.2019r. za sierpień.
 1. Niedopełnienie warunków określonych w § 2 pkt. 1 ust. c skutkuje skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny
 • 3
 1. O pierwszeństwie w przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decydować będą niżej wymienione kryteria, którym przyznano odpowiednią ilość punktów.
 1. pozostawanie w zatrudnieniu i świadczeniu pracy przez obojga rodziców /opiekunów

    prawnych w czasie całego okresu dyżuru – 16 pkt.

    Oświadczenie złożone we wniosku może zostać zweryfikowane poprzez wezwanie do

    złożenia odpowiednich zaświadczeń z zakładu pracy.

 1. pobyt dziecka w przedszkolu przez cały okres dyżuru (miesiąc ) – 8 pkt.
 1. pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godz. – 4 pkt.
 1. Do przedszkola przyjmowane będą dzieci według uzyskanych ilości punktów stosownie

     do  ilości wolnych miejsc w przedszkolu.

 1. W przypadku jednakowej ilości punktów odbędzie się losowanie przeprowadzone przez

     dyrektora w którym mogą wziąć udział osoby zainteresowane.

 • 4

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminem decyzje podejmuje dyrektor przedszkola pełniącego dyżur.

Dyrektor: mgr  Sabina Januszyk