Archiwa tagu: informacje

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI NA DYŻUR WAKACYJNY W 2019r.

1 DYŻUR WAKACYJNY W 2019 PEŁNIĄ NASTEPUJĄCE PRZEDSZKOLA:

 1. W miesiącu lipcu:

-SPWP NR 8

-SPWP Nowa Wieś

 1. W miesiącu sierpniu:

-SPWP Nr 2 Kety Podlesie

-SPWPNr1

2.REKRUTACJE PRZEPROWADZAJĄ DYREKTORZY W/W PLACÓWEK.

3.WNIOSKI O PRZYJECIE DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY MOŻNA POBRAĆ W KAŻDYM PRZEDSZKOLU, ALE SKŁADAMY TYLKO W PRZEDSZKOLU PEŁNIĄCYM DYŻUR

4.TERMINY DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA DYŻUR WAKACYJNY.

–  wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od 9 maja br.

-składanie wniosków w placówce pełniącej dyżur lipcowy i sierpniowy od 20 maja do 24 maja br. do godz. 14:00.

– 31.05.2019r opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny lipcowy i sierpniowy.

-od 03 do 07 maja  podpisanie z dyrektorem dyżurującego przedszkola deklaracji potwierdzenia woli ( deklaracje będą do odbioru w dyżurującym przedszkolu).

– do dnia 17 czerwca wniesienie opłat za korzystanie z wyżywienia i godzin płatnych za dyżur lipcowy i sierpniowy.

Nie podpisanie deklaracji i niedokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy  zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.

Załącznik do Zarządzenia

Dyrektora SPWP Nr 1 w Kętach

      Nr.9 2018/2019 z dnia 08.05..2019 r.

REGULAMIN – wyciąg

Rekrutacji  dzieci  na  dyżur  wakacyjny  w roku szkolnym 2018/2019 organizowany
w SPWP Nr 1 w Kętach
w miesiącu sierpniu 2019 r.

 • 1
 1. Regulamin dotyczy dyżurów wakacyjnych w roku szkolnym 2018/2019.      2.  Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2018/2019 do

     przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Kęty.

 1. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.
 • 2
 1. Rekrutacja na dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu przebiega wg następującego harmonogramu:
 2. Od 05.2019 r. do 24.05.2019r. do godz.14 – składanie wniosków w placówce  pełniącej dyżur (zał. nr 1) o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.
 3. W dniu 31.05.2019r. – w dyżurującej placówce zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.
 1. Potwierdzeniem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie:
 • podpisanie z dyrektorem dyżurującego przedszkola w terminie od 06.2019 r.
  do 07.06.2019r. 
  deklaracji  potwierdzenia woli (zał. nr 2)
 • wniesienie na jej podstawie opłaty za korzystanie z wyżywienia i godzin płatnych, do dnia 17.06.2019r. za sierpień.
 1. Niedopełnienie warunków określonych w § 2 pkt. 1 ust. c skutkuje skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny
 • 3
 1. O pierwszeństwie w przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decydować będą niżej wymienione kryteria, którym przyznano odpowiednią ilość punktów.
 1. pozostawanie w zatrudnieniu i świadczeniu pracy przez obojga rodziców /opiekunów

    prawnych w czasie całego okresu dyżuru – 16 pkt.

    Oświadczenie złożone we wniosku może zostać zweryfikowane poprzez wezwanie do

    złożenia odpowiednich zaświadczeń z zakładu pracy.

 1. pobyt dziecka w przedszkolu przez cały okres dyżuru (miesiąc ) – 8 pkt.
 1. pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godz. – 4 pkt.
 1. Do przedszkola przyjmowane będą dzieci według uzyskanych ilości punktów stosownie

     do  ilości wolnych miejsc w przedszkolu.

 1. W przypadku jednakowej ilości punktów odbędzie się losowanie przeprowadzone przez

     dyrektora w którym mogą wziąć udział osoby zainteresowane.

 • 4

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminem decyzje podejmuje dyrektor przedszkola pełniącego dyżur.

Dyrektor: mgr  Sabina Januszyk

Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kęty

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kęty na rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się 26 lutego 2019 r.

Podobnie jak w poprzednich latach, obowiązywał będzie elektroniczny system zgłoszeń dzieci do wybranego przedszkola. W celu wygenerowania wniosku zapisu dziecka do przedszkola, zapraszamy rodziców do korzystania z platformy rekrutacyjnej dostępnej pod adresem internetowym https://przedszkola-kety.nabory.pl

Do przedszkola publicznego przyjmuje się dzieci:

– na podstawie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko już uczęszczające (w tym samym przedszkolu), w terminie od 19 lutego do 25 lutego 2019 r.

– na podstawie wniosku o przyjęcie do przedszkola złożonego przez rodziców w placówce pierwszej preferencji, w terminie od 26 lutego do 18 marca 2019 r. do godz. 16.00 (wymagane wcześniejsze złożenie wniosku w systemie elektronicznym w terminie od 26 lutego do 15 marca 2019 r. do godz. 22.00), po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolach.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe :

 1. Wielodzietność rodziny kandydata (64 pkt);
 2. Niepełnosprawność kandydata (64 pkt);
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (64 pkt);
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (64 pkt);
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (64 pkt);
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (64 pkt)
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą (64 pkt).

Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów określone zostały w art. 150 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

Ad. 1 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

Ad. 2-5 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.).

Ad. 6 Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Ad. 7. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.)

Na drugim etapie brane są pod uwagę tzw. kryteria lokalne określone Uchwałą Nr XXIX/269/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kęty:

 1. Dziecko ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (32 pkt.);
 2. Dziecko ma ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego (16 pkt);
 3. Rodzeństwo dziecka kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszej preferencji lub ubiega się o przyjęcie do przedszkola pierwszej preferencji (8 pkt);
 4. Oboje rodziców/rodzic samotnie wychowujący/prawni opiekunowie dziecka pracują zawodowo, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym (4 pkt);
 5. Dziecko jest mieszkańcem miejscowości, w której zlokalizowane jest przedszkole pierwszej preferencji (2 pkt);
 6. Rodzina dziecka jest objęta opieką kuratora sądowego lub asystenta rodziny (1 pkt).

Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów:

Ad. 1,2,5 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Ad. 3 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego/ubieganiu się o przyjęcie do przedszkola pierwszej preferencji rodzeństwa dziecka.

Ad. 4 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym.

Ad. 6 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o objęcie rodziny dziecka opieką kuratora sądowego lub asystenta rodziny.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kęty, Burmistrz Gminy Kęty określił Zarządzeniem Nr 18/2019/B z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kęty:

Lp. Czynności  postępowania rekrutacyjnego Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Rejestracja wniosków o przyjęcie

do przedszkola w systemie elektronicznym

od 26 lutego 2019 r.

godz. 12.00

do 15 marca 2019 r.

godz. 22.00

od 27 maja 2019 r.

godz. 12.00

do 3 czerwca 2019 r.

godz. 22.00

2. Złożenie w przedszkolu pierwszej preferencji podpisanych wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie

do przedszkola

od 26 lutego 2019 r.

godz. 12.00

do 18 marca 2019 r.

godz. 16.00

od 27 maja 2019 r.

godz. 12.00

do 4 czerwca 2019 r.

godz. 16.00

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 27 marca 2019 r.

godz. 12.00

11 czerwca 2019 r.

godz. 12.00

4. Złożenie potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola kandydata zakwalifikowanego w formie pisemnego oświadczenia od 29 marca 2019 r.

godz. 8.00

do 4 kwietnia 2019 r.

do godz. 16.00

od 12 czerwca 2019 r.

godz. 8.00

do 17 czerwca 2019 r.

godz. 16.00

5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 8 kwietnia 2019 r.

godz. 12.00

19 czerwca 2019 r.

godz. 12.00

 

Informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2018/19

WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2018/19

Rok szkolny 2018/19 rozpoczynamy 03 września 2018 r. (poniedziałek)

WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA

Pantofle, duża paczka chusteczek higienicznych, dwa ręczniczki podpisane imieniem i nazwiskiem. Dodatkowo dla maluszków ubranie na zmianę aby w razie potrzeby można było  przebrać dziecko, mała poduszeczka typu zabawowego.

Listy dzieci poszczególnych  grup oraz przydzielonych znaczków są wywieszone w szatni przedszkola.

Przypominamy o logowaniu wejścia i wyjścia dziecka, lub zgłoszenia czasu u nauczyciela. Brak zgłoszenia będzie równoznaczny z naliczeniem maksymalnej odpłatności w danym dniu.

Prosimy  rodziców nowych dzieci o odebranie kart do czytnika i podpisanie potwierdzenia.

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z Regulaminem korzystania z kart magnetycznych.

Prosimy również o wypełnienie Oświadczenia dotyczącego wskazania osób upoważnionych do odebrania dziecka z przedszkola.

Firma WizjaNet udostępniła dla rodziców (usługobiorców) Portal, dający możliwość podglądu informacji o naliczonych opłatach z tytułu zawartych umów o świadczenie usług. Aby uzyskać dostęp do Portalu rodzic (usługobiorca) zobowiązany jest podpisać aneks do umowy i uzupełnić w nim swój adres mailowy – do pobrania w przedszkolu, wypełnić w 2 egzemplarzach

Logowanie do Portalu odbywa się pod adresem https://platnosci-kety.wizja.net/logowanie

ZASADY ZWOLNIENIA DZIECKA Z CZĘŚCI OPŁAT

W związku z Uchwałą Nr XLVI/410/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 kwietnia 2018 r.  dotyczącą zwolnienia rodzica z części opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową. Rodzice co najmniej trójki dzieci poniżej 18 roku życia mogą ubiegać się o ulgę. Druki do pobrania w przedszkolu.

Rodzice starający się o wyżej wymienioną ulgę muszą posiadać ,,Kartę Dużej Rodziny”.

Informacje w Urzędzie Gminy w Kętach, oraz na stronie internetowej:

ZAJĘCIA NA HALI SPORTOWEJ

W poniedziałki dzieci z Oddz.II (starszaki) będą miały popołudniowe zajęcia na Hali Sportowej.

Prosimy w środy zapakować im do plecaczka krótkie spodenki, skarpetki oraz bluzeczkę typu T -shirt. Wymagane są też pantofle sportowe z białą podeszwą.

ZAJĘCIA NAUKI JĘZYKA  ANGIELSKIEGO

Zajęcia z j. angielskiego będą prowadzone zgodnie z podstawą programową w godzinach dopołudniowych. 
Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z artykułem zawierającym rady na temat pierwszych dni dziecka w przedszkolu:

Pierwsze dni w przedszkolu – krok po kroku

ZEBRANIE RODZICÓW

Serdecznie zapraszamy na zebranie rodziców, które odbędzie się

12 września 2018 (środa) godz. 16:00 w naszym przedszkolu.

Bardzo prosimy o liczne przybycie.

Poprzedni termin uległ zmianie na prośbę rodziców.

REGULAMIN

korzystania z karty magnetycznej do wejścia i wyjścia

z Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego nr  1 w Kętach

§ 1

Przedszkole, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz do ewidencjonowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, wprowadza karty magnetyczne uprawniające do wejścia i wyjścia z  budynku przy os. Nad Sołą 12.

§ 2

 1. Przedszkole wypożycza nieodpłatnie Użytkownikowi maksymalnie dwie karty służące do rejestracji jednego dziecka w systemie.
 2. Oprócz kart, o których mowa w ust. 1 istnieje możliwość nabycia kart/y dodatkowych.        Koszt nabycia karty dodatkowej wynosi 10,00 zł.
 3. Karta/y, o których mowa w ust. 1 i 2 przypisywane są do konkretnego dziecka.

§ 3

Karta/y, o których mowa w §2 ust. 1, pozostaje/ją własnością Przedszkola i Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu Kart/y w przypadku zaprzestania korzystania z usług Przedszkola.

§ 4

 1. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia kart/y Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Dyrektora Przedszkola lub osoby przez niego upoważnionej. W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Użytkownikowi wydawana jest na jego wniosek nowa karta.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczenie lub zagubienie karty w wysokości 10,00 zł.

§ 5

 1. Na terenie placówki znajduje się czytnik kart, do którego Użytkownik jest zobowiązany zbliżyć kartę w momencie przyprowadzenia dziecka do przedszkola oraz jego odbioru z przedszkola, co jest niezbędne przy rozliczeniu opłaty z tytułu świadczeń realizowanych przez Przedszkole.
 2. Pojawienie się jednorazowego sygnału dźwiękowego oznacza, że Użytkownik dokonał zbliżenia karty w prawidłowy sposób.
 3. Jeżeli Użytkownik nie ma przy sobie karty, to powinien fakt ten zgłosić Dyrektorowi Przedszkola lub osobie przez niego upoważnionej w celu potwierdzenia godziny przyprowadzenia lub odbioru dziecka oraz identyfikacji tożsamości dziecka i osoby odbierającej.
 4. W przypadku nie zarejestrowania w sposób określony w ust. 1 lub ust. 3 faktu przyprowadzenia bądź odebrania dziecka z przedszkola z winy Użytkownika, naliczana jest opłata za pobyt dziecka do wysokości 5 zł za każdy dzień, jeżeli ustalenie czasu pobytu dziecka w Przedszkolu nie będzie możliwe w inny sposób.

§ 6

Zakazuje się udostępniania kart/y osobom trzecim. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z naruszenie tego zakazu.

§ 7

Wszystkie dane osobowe, przetwarzane przez system, wykorzystywane będą tylko i wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, naliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, a także kontroli dostępu osób odbierających dzieci.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.

§ 9

Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić poprzez jego ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej placówki, każdorazowo ze skutkiem na dzień 1-go dnia miesiąca następującego po dniu ogłoszenia.

Dyżur wakacyjny 2018 r.

DYŻURY WAKACYJNE

LIPIEC – dyżur pełni SPWP nr 7 – Kęty, ul. Żwirki i Wigury 15

SIERPIEŃ – dyżur pełni SPWP nr 9 – Kęty, ul. Żwirki i Wigury 33

Rekrutacja na dyżur wakacyjny przebiega
wg następującego harmonogramu:

1) Od 04.06.18 r. do 07.06.18r. do godz.16 – składanie wniosków w swojej placówce
( do pobrania w macierzystej placówce) o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

2) Do 11.06.18r. – w dyżurujących placówkach zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.

3)  Potwierdzeniem przyjęcia  dziecka na dyżur wakacyjny będzie:

 1. a) podpisanie z dyrektorem dyżurującego przedszkola w terminie od 06.2018 r.
   do  14.06.18 r.  deklaracji  potwierdzenia woli (zał. nr 2)
 2.  b) wniesienie na jej podstawie opłaty za korzystanie z wyżywienia i godzin płatnych,  do dnia 25.06.2018 za lipiec i 25.07.2018 za sierpień.

        Płatność nie podlega zwrotowi w przypadku niekorzystania z usług  przedszkola.

Niepodpisanie deklaracji  i niedokonanie wpłaty  w wyznaczonym terminie będzie skutkować skreśleniem z listy dziecka zakwalifikowanego na dyżur wakacyjny.

O pierwszeństwie w przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decydować będą niżej wymienione  kryteria , którym przyznano odpowiednią ilość punktów.    

1) pozostawanie w zatrudnieniu i świadczeniu pracy przez  obojga rodziców /opiekunów prawnych w czasie całego okresu dyżuru – 16 pkt.

(Komisja może zweryfikować oświadczenie poprzez dostarczenie odpowiednich zaświadczeń z zakładu pracy).

2)  pobyt dziecka w przedszkolu przez cały okres dyżuru (miesiąc ) – 8 pkt.

3)  pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godz. – 4 pkt.

 1. Do przedszkola przyjmowane będą dzieci według uzyskanych ilości punktów stosownie do  ilości wolnych miejsc w przedszkolu.

Przedszkole w czasie dyżuru czynne
od godziny 7:00 do 16:00

Rekrutacja do SPWP nr 1 w Kętach na rok szkolny 2018/2019

DZIECI ROZPOCZYNAJĄCE EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ

5 marca 2018 r. rozpoczynają się zapisy do przedszkola.

W celu wygenerowania wniosku zapisu dziecka do przedszkola, zapraszamy rodziców do korzystania z platformy rekrutacyjnej dostępnej pod adresem internetowym https://przedszkola-kety.nabory.pl

Poprzez zakładkę „Wypełnij nowy wniosek”, możecie Państwo utworzyć wniosek przyjęcia dziecka do przedszkola.

Aby prawidłowo zgłosić dziecko do przedszkola należy:

 1. zarejestrować się w systemie używając jako login-numer PESEL dziecka
 2. wypełnić i przesłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy
 3. wydrukować 2 kopie i po dokładnym sprawdzeniu podpisać
 4. dostarczyć 2 papierowe kopie wniosku do przedszkola pierwszej preferencji celem potwierdzenia, do wniosku dołącza się oświadczenie potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacji

UWAGA!

Rodzice, którzy nie mogą wypełnić wniosku w systemie elektronicznym mogą przyjść do przedszkola i wypełnić wniosek wspólnie z dyrektorem przedszkola.

Przypominamy, że składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola w pierwszym terminie odbywa się:

od dnia 05.03.2018r. – do 26.03.2018 godz. 15:00

INFORMACJE DOTYCZĄCE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2017/18

WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2017/18

Rok szkolny 2017/18 rozpoczynamy 1 września 2017 r. (piątek)

WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA

Pantofle, duża paczka chusteczek higienicznych, dwa ręczniczki podpisane imieniem i nazwiskiem. Dodatkowo dla maluszków ubranie na zmianę aby w razie potrzeby można było  przebrać dziecko, mała poduszeczka typu zabawowego.

Listy dzieci poszczególnych  grup oraz przydzielonych znaczków są wywieszone w szatni przedszkola.

Przypominamy o logowaniu wejścia i wyjścia dziecka, lub zgłoszenia czasu u nauczyciela. Brak zgłoszenia będzie równoznaczny z naliczeniem maksymalnej odpłatności w danym dniu.

Prosimy  rodziców nowych dzieci o odebranie kart do czytnika i podpisanie potwierdzenia.

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z Regulaminem korzystania z kart magnetycznych.

Prosimy również o wypełnienie Oświadczenia dotyczącego wskazania osób upoważnionych do odebrania dziecka z przedszkola.

Firma WizjaNet udostępniła dla rodziców (usługobiorców) Portal, dający możliwość podglądu informacji o naliczonych opłatach z tytułu zawartych umów o świadczenie usług. Aby uzyskać dostęp do Portalu rodzic (usługobiorca) zobowiązany jest podpisać aneks do umowy i uzupełnić w nim swój adres mailowy – do pobrania w przedszkolu, wypełnić w 2 egzemplarzach

Logowanie do Portalu odbywa się pod adresem https://platnosci-kety.wizja.net/logowanie

ZASADY ZWOLNIENIA DZIECKA Z CZĘŚCI OPŁAT

W związku z Uchwałą NR 211/523/2014 Rady Miejskiej w Kętach, dotyczącą zwolnienia rodzica z części opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową. Rodzice co najmniej trójki dzieci poniżej 18 roku życia mogą ubiegać się o ulgę.

Rodzice starający się o wyżej wymienioną ulgę muszą posiadać ,,Kartę Dużej Rodziny”.

Informacje w Urzędzie Gminy w Kętach, oraz na stronie internetowej:

ZAJĘCIA NA HALI SPORTOWEJ

W piątek począwszy od 8.09.2017 r. dzieci z Oddz.II (starszaki) będą miały dopołudniowe zajęcia na Hali Sportowej.

Prosimy w piątki zapakować im do plecaczka krótkie spodenki, skarpetki oraz bluzeczkę typu T -shirt. Wymagane są też pantofle sportowe z białą podeszwą.

ZAJĘCIA NAUKI JĘZYKA  ANGIELSKIEGO

Zajęcia z j. angielskiego będą prowadzone zgodnie z podstawą programową w godzinach dopołudniowych. 

Odbywają się one w terminach:

 wtorek   09: 00 – 09:30    – grupa starsza

wtorek   09: 30 – 09:45    – grupa młodsza

 piątek        09:00 – 09:30       – grupa starsza

piątek        09:30 – 09:45       – grupa młodsza

W związku z godziną rozpoczęcia zajęć prosimy, aby przyprowadzać dzieci na śniadanie punktualnie. Śniadanie rozpoczyna się o godz. 08:30.

Z ramowym rozkładem dnia można zapoznać się na naszej stronie internetowej w zakładce DLA RODZICÓW

Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z artykułem zawierającym rady na temat pierwszych dni dziecka w przedszkolu:

Pierwsze dni w przedszkolu – krok po kroku

ZEBRANIE RODZICÓW

Serdecznie zapraszamy na zebranie rodziców, które odbędzie się

7 września 2017 (czwartek) godz. 16:00 w naszym przedszkolu.

Bardzo prosimy o liczne przybycie.

REGULAMIN

korzystania z karty magnetycznej do wejścia i wyjścia

z Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego nr  1 w Kętach

§ 1

Przedszkole, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz do ewidencjonowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, wprowadza karty magnetyczne uprawniające do wejścia i wyjścia z  budynku przy os. Nad Sołą 12.

§ 2

 1. Przedszkole wypożycza nieodpłatnie Użytkownikowi maksymalnie dwie karty służące do rejestracji jednego dziecka w systemie.
 2. Oprócz kart, o których mowa w ust. 1 istnieje możliwość nabycia kart/y dodatkowych.        Koszt nabycia karty dodatkowej wynosi 10,00 zł.
 3. Karta/y, o których mowa w ust. 1 i 2 przypisywane są do konkretnego dziecka.

§ 3

Karta/y, o których mowa w §2 ust. 1, pozostaje/ją własnością Przedszkola i Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu Kart/y w przypadku zaprzestania korzystania z usług Przedszkola.

§ 4

 1. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia kart/y Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Dyrektora Przedszkola lub osoby przez niego upoważnionej. W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Użytkownikowi wydawana jest na jego wniosek nowa karta.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczenie lub zagubienie karty w wysokości 10,00 zł.

§ 5

 1. Na terenie placówki znajduje się czytnik kart, do którego Użytkownik jest zobowiązany zbliżyć kartę w momencie przyprowadzenia dziecka do przedszkola oraz jego odbioru z przedszkola, co jest niezbędne przy rozliczeniu opłaty z tytułu świadczeń realizowanych przez Przedszkole.
 2. Pojawienie się jednorazowego sygnału dźwiękowego oznacza, że Użytkownik dokonał zbliżenia karty w prawidłowy sposób.
 3. Jeżeli Użytkownik nie ma przy sobie karty, to powinien fakt ten zgłosić Dyrektorowi Przedszkola lub osobie przez niego upoważnionej w celu potwierdzenia godziny przyprowadzenia lub odbioru dziecka oraz identyfikacji tożsamości dziecka i osoby odbierającej.
 4. W przypadku nie zarejestrowania w sposób określony w ust. 1 lub ust. 3 faktu przyprowadzenia bądź odebrania dziecka z przedszkola z winy Użytkownika, naliczana jest opłata za pobyt dziecka do wysokości 5 zł za każdy dzień, jeżeli ustalenie czasu pobytu dziecka w Przedszkolu nie będzie możliwe w inny sposób.

§ 6

Zakazuje się udostępniania kart/y osobom trzecim. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z naruszenie tego zakazu.

§ 7

Wszystkie dane osobowe, przetwarzane przez system, wykorzystywane będą tylko i wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, naliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, a także kontroli dostępu osób odbierających dzieci.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.

§ 9

Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić poprzez jego ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej placówki, każdorazowo ze skutkiem na dzień 1-go dnia miesiąca następującego po dniu ogłoszenia.

Kwitki za miesiąc czerwiec 2017 r. oraz zdjęcia z przedstawienia „Jaś i Małgosia”

Kwitki za m-c czerwiec !!!

Kwitki z naliczoną odpłatnością za Przedszkole za miesiąc czerwiec będą do odbioru w środę 5 lipca od godz. 12:00 do 15:30 w przedszkolu.

Można też w tym czasie uzyskać wiadomość o naliczonej kwocie pod telefonem 33 845 25 49 (jest to numer naszego przedszkola)

Bardzo prosimy o dotrzymanie terminu

Zdjęcia z przedstawienia „Jaś i Małgosia” wykonał p. Krzysztof Maga, będą one do nabycia w przedszkolu.

Zapisy na zdjęcia będą 30 czerwca 2017r. (piątek) oraz we wrześniu, odbiór po wakacjach.